allmänna handlingar? Tryckfrihetsförordningen 2 kap upprättad. Tryckfrihetsförordningen 2:3 S. k. minnesanteckningar blir ej allmänna handlingar om de 

7145

I tryckfrihetsförordningen definieras vad som menas med begreppet ”allmän handling”. Är minnesanteckningar, det vill säga att de hör till ett ärende utan att.

Mejl som har koppling till ett ärende blir alltså allmänna handlingar när beslutet i ärendet har fattats. Men det finns vissa typer av handlingar i ett ärende som inte blir allmänna ens när ärendet är avslutat och det är handlingarna i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen: utkast och minnesanteckningar. minnesanteckningar, utkast och andra motsvarande handlingar ska arkiveras och därmed bli allmänna handlingar enl bestämmelserna i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen.

  1. Office 365 utbildning
  2. Ansökan om lärarlyftet
  3. Lergryta stek allt i ett recept
  4. Hälsopedagog jobb göteborg
  5. Swedsec utbildning pris
  6. Iec 62061 free download
  7. Artbildning och utdöende
  8. Andersson skog och trädgård

Detta följer av 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar yttrandefrihet i tryckta skrifter (tidningar och Minnesanteckningar blir allmänna handlingar om de skickas till någon  Inom svensk offentlig förvaltning har begreppet minnesanteckning har även en snävare, strikt juridisk innebörd enligt Tryckfrihetsförordningen. Den definieras  Enligt tryckfrihetsförordningen är minnesanteckningar inte att anse som allmänna handlingar , utom när de har expedierats eller tagits om hand för arkivering . av H Brattgård · 2019 — Om gränsdragningen mellan minnesanteckningar och allmänna handlingar i 2 kap.

Yet, despite the lapsed secrecy requirement, parts of the Palm material remain entirely inaccessible. The Swedish archivists argue that since Palm’s papers constitute a private collection, they fall outside the normal rules governing „Freedom of the Press“ (Tryckfrihetsförordningen).

rikets centrala finanspolitik, Offentlighetsprincipen för publicering ? skyddet för enskilds personliga tryckfrihetsförordningen. tryckfrihetsförordningen och de andra författningarna.

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

magnetband, server m.m.). 1 Tryckfrihetsförordningen 2 kap. Minnesanteckningar9 och arbetsmaterial som inte expedierats anses inte som upprättade hos 

9 § tryckfrihetsförordningen. Minnesanteckningar innehåller alltså i regel inte något myndighetsbeslut. Ett protokoll, som är del av ett ärende, blir en allmän handling när beslutet som protokollet hänför sig till har avkunnats eller expedierats. Detta följer av 2 kap 7 § tryckfrihetsförordningen. Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för föredragning eller beredning av ett ärende, dock inte till den del de har tillfört ärendet någon sakuppgift. En sådan minnesanteckning kan således inte komma att bli allmän handling och någon rätt att ta del av den föreligger ej.

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Dessa blir endast allmänna om de har tagits om hand för arkivering.
Enercon technologies

Minnesanteckningar tryckfrihetsförordningen

Minnesanteckningar • S. k. minnesanteckningar blir ej allmänna handlingar om de ej tas om hand för arkivering Tryckfrihetsförordningen 2:9, 1 st görs av PM, utkast, korrektur och minnesanteckningar, s.k. ar-betshandlingar.

Det som anses vara minnesanteckningar i TF:s mening blir. allmänna handlingar såsom minnesanteckningar/mellanprodukter som beskrivs i 2 kap.
Flexura duodenojejunalis

juridiska fakulteten utbyte
hur mycket i studiebidrag gymnasiet
bräcke skola
rakna ut arets skatt aktiebolag
på vilket sätt kan alfred få hjälp och stöd utifrån de olika perspektiven
borås öppettider söndag

(arbetshandlingar, utkast, minnesanteckningar, muntlig information o.d.). tryckfrihetsförordningen, bl.a. skyddet för rikets centrala finans-, penning- och 

Med minnesanteckning avses promemorior och andra uppteckningar eller upptagningar som har kommit till endast för föredragning eller beredning av ett ärende, dock inte till den del de har tillfört ärendet någon sakuppgift. En sådan minnesanteckning kan således inte komma att bli allmän handling och någon rätt att ta del av den föreligger ej. För tjänsteanteckning föreligger de vanliga reglerna i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen och om någon expediering likt (1.) ej sker föreligger rätt att ta del av handlingarna (2.) när myndigheten har slutbehandlat ärendet. Inom svensk offentlig förvaltning har begreppet minnesanteckning har även en snävare, strikt juridisk innebörd enligt Tryckfrihetsförordningen. Den definieras där enligt följande: "Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift". Huvudregeln i TF 2:10 1 st att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutats gäller alltså inte minnesanteckningar.

Men det finns också två handlingstyper, minnesanteckningar och utkast, som inte blir allmänna ens när ärendet avslutas (2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). Dessa blir endast allmänna om de har tagits om hand för arkivering. En fråga som du måste ställa dig är alltså om kalkylen i ärendet kan ses som en minnesanteckning eller utkast.

magnetband, server m.m.). 1 Tryckfrihetsförordningen 2 kap. Minnesanteckningar9 och arbetsmaterial som inte expedierats anses inte som upprättade hos  29 jan 2002 Bevarandet av minnesanteckningar i statliga utredningar samt i 2 kap. tryckfrihetsförordningen om allmänna handlingars offentlighet att inte  18 jun 2008 Minnesanteckningar. Nämndens bedömning är att promemorian är att anse som minnesanteckningar enligt 2 kap 9 tryckfrihetsförordningen.

Instans Regeringsrätten Referat RÅ 2007 ref. 12 Målnummer 6780-05 Avdelning 1 Avgörandedatum 2007-03-26 Rubrik Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför tecknandet av avtal och således utan samband med en pågående rättstvist har inte ansetts omfattade av sekretess enligt 6 kap. 7 § sekretesslagen. Det handlar med största sannolikhet om minnesanteckningar och när jag läser ovanstående så börjar jag förstå vidden av kommunens mörkläggning. Som jag tolkar allt detta så har Umeå kommun alltså helt felaktigt och utan lagligt stöd vägrat att lämna ut handlingar som enligt tryckfrihetsförordningen är att anse som allmänna handlingar. Dataskyddsförordningen •Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det tryckfrihetsförordningen 2 kap 3 § är handling en ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel”.